Radziwiłłowie, Chodkiewiczowie, Sapiehowie – warsztaty edukacyjne

27 listopada w klasach siódmych Szkoły Podstawowej w Narwi odbyły się warsztaty edukacyjne na temat wpływu wielkich rodów magnackich. Lekcję o Sapiehach, Chodkiewiczach i Radziwiłłach przeprowadziła Anna Alimowska.

Wczoraj uczniowie dwóch klas siódmych Szkoły Podstawowej im. Generała Zygmunta Berlinga mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach edukacyjnych pod tytułem „Radziwiłłowie, Chodkiewiczowie, Sapiehowie – wielkie rody magnackie ziem północno-wschodnich i ich wkład w rozwój kultury Rzeczpospolitej Obojga Narodów”. Warsztaty poprowadzone zostały przez konsultanta Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej Annę Alimowską oraz przez Ewę Alimowską.

Siódmoklasiści mieli okazję zapoznać się z rzeczywistością szlachty polskiej w okresie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zrozumieć fenomen magnaterii i ich wpływ na losy ówczesnej rzeczywistości, zrozumieć zależność między Koroną Królestwa Polskiego oraz Wielkim Księstwem Litewskim, zapoznać się z feudalnym zapleczem ówczesnej rzeczywistości, a także zapoznać się z herbami rodowymi omawianych rodzin. Na początku pracując w parach uczniowie musieli ułożyć układankę, składającą się z trzech herbów rodowych Radziwiłłów, Chodkiewiczów i Sapiehów. Zapoznanie się z heraldyką magnaterii stanowiło wstęp do omówienia kontekstów historycznych, politycznych i kulturowych ówczesnej rzeczywistości. Celem warsztatów było przybliżenie uczniom Szkoły Podstawowej im. Generała Zygmunta Berlinga znaczenia magnaterii oraz ich wpływu na kształtowanie się kultury.

Wydawać by się mogło, że potomkowie rycerzy jakimi byli magnaci, pełniący ważne role militarne, urzędnicze, religijne czy ziemskie nie mają zbyt wiele ze światem kultury i sztuki, jednak domniemanie to jest błędne. Magnateria polska miała ogromny wpływ na kulturę Rzeczpospolitej Obojga Narodów poprzez wykorzystywanie swoich środków finansowych na mecenat artystyczny. Dwory magnackie nierzadko stanowiły kulturalne centra europejskie, gromadząc wokół siebie artystów z całej Europy, w tym zaczęły powstawać na ich terenie pierwsze teatry dworskie. Ponadto każdy z omawianych rodów magnackich wybudował liczne zamki, pałace i obiekty sakralne, w tym wiele z nich istnieje po dziś dzień. Poza finansowym aspektem ich działań, wśród wykształconych magnatów pojawiali się również artyści, pisarze, kompozytorzy oraz postaci, które choć same nie parały się działalnością artystyczną, to stanowiły inspirację dla wielu twórców (losy Barbary Radziwiłłówny, życiorys Aleksandra Chodkiewicza).

Uczniowie poza poznaniem najpopularniejszych zawodów podejmowanych przez magnaterię polską mogli również zaznajomić się z życiorysem wybranych osób, które parały się działalnością artystyczną, w tym w dużej mierze literacką. Przybliżone zostały im sylwetki m.in. Aleksandra Chodkiewicza, Anny Pauliny z Sapiehów Jabłonowskiej czy też Antoniego Henryka Radziwiłła. Poza finansowaniem znamienitych artystów, muzycznymi wpływami na wybitnych kompozytorów pokroju van Beethovena, Mendelssohn-Bartholdy'ego oraz Chopina, czy też zapisanie się w historii muzyki poprzez kompozycje do sztuk chociażby pokroju Fausta Goethego (życiorys Antoniego Henryka Radziwłła), budowaniem pięknych obiektów architektonicznych, współuczestniczeniem w tworzeniu kultury, wielkim rodom magnackim zawdzięczamy również mnóstwo kolekcji, które w ówczesnych czasach gromadzono. Przyczynili się oni bowiem do stworzenia ogromnych bibliotek, archiwów, gromadzono numizmaty i inne wytwory kultury, dzięki którym mogliśmy poznać dorobek kulturowy i rys historyczny naszych przodków.

Zajęcia przyjęte zostały z dużym entuzjazmem zarówno grona pedagogicznego, które zaoferowało chęć współpracy w przyszłości, jak i samych uczniów. Mimo specyfiki zajęć, które stanowią dużą dawkę wiedzy ponadprogramowej dla uczniów szkoły podstawowej, uczniowie byli zaciekawieni warsztatami, zadawali mnóstwo pytań, odpowiadali na pytania i dzielili się wiedzą własną lub doświadczeniami z tematem (tata jednego z uczniów brał udział w renowacji Monasteru w Supraślu, ufundowanego przez rodzinę Chodkiewiczów). Lekcja trwała pełną godzinę lekcyjną, pod koniec której uczniowie uzupełnili ankiety oceniające pracę wykładowcy. Zajęcia, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Narwi zostały ciepło odebrane, ocenione bardzo pozytywnie, chęć dalszej współpracy wyrażali zarówno uczniowie, jak i sami nauczyciele.