Kolejny sukces Polski na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych

20 czerwca bieżącego roku Rada Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie rezolucję 2475 dot. osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych.

Z inicjatywy Polski, przy wsparciu Wielkiej Brytanii 20 czerwca br. Rada Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie pierwszą w historii Rezolucję dot. osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych. Przyjęcie rezolucji pozwoli na ugruntowanie pozycji Polski jako państwa wiodącego w tematyce promowania praw osób z niepełnosprawnościami na forum ONZ.

Ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi na jakąś formę niepełnosprawności, z czego połowa w obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Osoby niepełnosprawne są w szczególności narażone na negatywne zjawiska towarzyszące konfliktom i sytuacjom pokonfliktowym – przemoc, zagrożenie życia i zdrowia, utrudnienia w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji, rehabilitacji, w skrajnych przypadkach ratującej życie pomocy humanitarnej. Jednocześnie ich potrzeby są w niewystarczający sposób uwzględniane w fazie odbudowy pokonfliktowej, a potencjał niedostatecznie wykorzystywany w procesie budowania pokoju.

Rezolucja zakłada trzy główne cele – zwraca uwagę na potrzebę angażowania osób z niepełnosprawnościami w działania humanitarne, procesy zapobiegania, odbudowy, rekoncyliacji pokonfliktowej, podkreśla znaczenie poszerzania wiedzy na temat potrzeb i praw osób z niepełnosprawnościami w ramach misji pokojowych oraz poprawy systemu raportowania i sprawozdawczości na temat osób z niepełnosprawnościami.

Problematyka dot. sytuacji osób niepełnosprawnych wpisuje się konsekwentnie w szerszy priorytet Polski na forum Rady, jakim jest ochrona ludności cywilnej. 3 grudnia 2018 r. – w dniu Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, na forum RB ONZ Polska zorganizowała pierwsze spotkanie poświęcone sytuacji osób niepełnosprawnych w konfliktach. W tym samym roku Polska zorganizowała również obchody Światowego Dnia Osób z Syndromem Downa oraz Światowego Dnia Podnoszenia Świadomości o Autyzmie, a także wydarzenie na marginesie 11 Konferencji Państw Stron Konwencji ws. Praw Osób Niepełnosprawnych (CRPD).

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polski-sukces-na-forum-onz-rada-bezpieczenstwa-przyjela-jednoglosnie-rezolucje-2475-dot-osob-niepelnosprawnych-w-konfliktach-zbrojnych?fbclid=IwAR0OoqJOqZaPsqXByuiiyrn4f_PG-O_xL-23eL6dPmWi7iNl-TjW7yqiy78