Działania dotyczące ochrony polskich zabytków na Białorusi - dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolotej

Prelegent: prof. Maria Kałamajska-Saeed
30.05.2017 r. godz. 17.00
Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Prof. Maria Kałamajska-Saeed, historyk sztuki, emerytowany pracownik Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Redaktor naczelny serii "Katalog Zabytków Sztuki w Polsce". Tomy jej autorstwa obejmują obszar wschodniego Mazowsza i Podlasia. Zainteresowanie zabytkami położonymi dalej na wschód, już poza obecnymi granicami, zaowocowało opracowaniem pierwszej naukowej monografii Ostrej Bramy oraz podjęciem inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej na terenie Białorusi. W wyniku zainicjowanych przez nią badań terenowych wydano jak dotąd 14 tomów publikacji z serii "Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej", złożonych ze zwięzłych monografii kościołów i klasztorów rzymskokatolickich położonych na obszarze dawnych województw: wileńskiego, nowogródzkiego, trockiego i brzeskiego. Przedstawiono w nich łącznie 140 obiektów, w druku są dwa następne tomy serii, a kolejne w przygotowaniu.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.