Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą.

Chodzi o nauczycieli polonistów, nauczania początkowego, historii, fizyki i chemii którzy mogliby uczyć w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów – 10 grudnia 2016 r. Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli.

Wymagania

 

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

 

1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, nauczania początkowego, historii, fizyki i chemii),

2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,

3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,

 

4. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

 

Obowiązki

 

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism,

 

w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

 

Informacje dodatkowe

 

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

 

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,

 

3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

 

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

 

5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Źródło i więcej informacji na: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli