Programu Interreg
Litwa – Polska

Wyniki oceny projektów zgłoszonych do pierwszego konkursu w ramach programu.

Wartość projektów zrealizowanych w województwie podlaskim to blisko 8 mln euro. Dofinansowanie wynosi 6,7 mln euro. Wśród wygranych w konkursie znalazło się wielu beneficjentów i partnerów z Podlaskiego.

Poniżej zamieszczamy listę projektów zatwierdzonych do dofinansowania, przez radę Wspólnego Komitetu Monitorującego w dniach 26-27 października w Gołdapi.

 

PRIORYTET 1 – ZACHOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ WSPIERANIE EFEKTYWNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI

 1. LT-PL-1R-029 Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku i Birstonas

Beneficjent wiodący: Powiat Ełcki (Polska)

 1. LT-PL-1R-30 Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna

Beneficjent wiodący: Gmina Miasto Ełk (Polska)

 1. LT-PL-1R-56 Dziedzictwo przyrody motorem rozwoju turystyki ornitologicznej w regionie Dzukija i dolinie Biebrzy

Beneficjent wiodący: Administracja Dzukijskiego Parku Narodowego i Państwowego Rezerwatu Przyrody Cepkeliai (Litwa)

 1. LT-PL-1R-76 Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli

Beneficjent wiodący: Gmina Suchowola (Polska)

 1. LT-PL-1R-91 Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę

Beneficjent wiodący: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystki w Korycinie (Polska)

 1. LT-PL-1R-101 Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim

Beneficjent wiodący: Administracja Samorządu Rejonu Trockiego (Litwa)

 

PRIORYTET 2 – PROMOWANIE TRWAŁEGO I WYSOKIEJ JAKOŚCI ZATRUDNIENIA ORAZ WSPARCIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW

2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.

 1. LT-PL-1R-032 Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych

Beneficjent wiodący: Fundacja na rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej (Polska)

 1. LT-PL-1R-048 Polsko-litewska platforma współpracy wspierająca nowe firmy i promująca przedsiębiorczość

Beneficjent wiodący: Politechnika w Kownie (Litwa)

 

PRIORYTET 3 – PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, WALKA Z UBÓSTWEM I WSZELKĄ DYSKRYMINACJĄ

 1. LT-PL-1R-002 Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie

Beneficjent wiodący: Gmina Ełk (Polska)

 1. LT-PL-1R-015 Teraz czas na zmiany

Beneficjent wiodący: Miejski Ośrodek Społeczny w Alytusie (Litwa)

 1. LT-PL-1R-016 Rozwój trasngranicznych inicjatyw społecznych

Beneficjent wiodący: Miejskie Centrum Usług Społecznych w Alytusie (Litwa)

 1. LT-PL-1R-021 Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsca do życia i rozwoju zdrowej rodziny

Beneficjent wiodący: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie (Polska)

 1. LT-PL-1R-034 Parki przyjaźni 2

Beneficjent wiodący: Starostwo Powiatowe w Sakiai (Litwa)

 1. LT-PL-1R-038 Współpraca na rzecz włączenia społecznego – „Gdyby ręce mogły mówić…”

Beneficjent wiodący: Dom Kultury Litewskiej w Puńsku (Polska)

 1. LT-PL-1R-042 Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski

Beneficjent wiodący: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (Polska)

 1. LT-PL-1R- 047 Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej

Beneficjent wiodący: Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  (Polska)

 1. LT-PL-1R-049 Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego

Beneficjent wiodący: Gmina Puńsk (Polska)

      10. LT-PL-1R-051 Poprawa opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym

Beneficjent wiodący: Szpital Publiczny w Kownie (Litwa)

      11. LT-PL-1R-064 Poprawa funkcjonowania opieki społecznej i infrastruktury dla młodzieży z Elektrenai i Filipowa

Beneficjent wiodący: Administracja Miasta Elektrenai (Litwa)

      12. LT-PL-1R- 081 Bądź aktywny – bądź zdrowy

Beneficjent wiodący: Przedszkole w Alytusie „Girinukas” (Litwa)

 

PRIORYTET 4 – WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I ZAINTERESOWANYCH STRON ORAZ SPRAWNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 1. LT-PL-1R-007 Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym

Beneficjent wiodący: Gmina Dąbrowa Białostocka (Polska)

 1. LT-PL-1R-008 Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń

Beneficjent wiodący: Komenda Obwodowa Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Mariampolu (Litwa)

 1. LT-PL-1R-009 Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Beneficjent wiodący: Komenda Obwodowa Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie (Litwa)

 1. LT-PL-1R-012 Wzmacnianie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności

Beneficjent wiodący: Gmina Orzysz (Polska)

 1. LT-PL-1R-017 Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu  na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Beneficjent wiodący: Gmina Krasnopol (Polska)

 1. LT-PL-1R-053 Poprawa usług w ochronie zdrowia – lepsze samopoczucie pacjentów

Beneficjent wiodący: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie (Polska)

 1. LT-PL-1R-070 Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości

Beneficjent wiodący: Straż Pożarna Samorządu Rejonu Lazdija (Litwa)

 1. LT-PL-1R-073 Wspólny litewsko-polski projekt – poprawa ochrony przeciwpożarowej

Beneficjent wiodący: Miejska Jednostka Straży Pożarnej Rejonu Šilalės (Litwa)

 1. LT-PL-1R-106 Transgraniczna sieć wczesnej edukacji

Beneficjent wiodący: Gmina Korycin (Polska)

 

Pogrubioną czcionką oznaczono projekty, w których beneficjentem wiodącym są instytucje z regionu podlaskiego.

 

Źródło i więcej informacji na: Wrota Podlasia, https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/22-projekty-z-programu-interreg-litwa-polska-zrealizuja-szpitale-samorzady-i-uczelnie-z-naszego-regionu.html
Źródło i więcej informacji na: Interreg Lietuva-Polska, http://lietuva-polska.eu/pl/aktualno_ci/29_projekt_w_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_programu_2.html
© Zdjęcie: Interreg Lietuva-Polska: http://lietuva-polska.eu/pl/aktualno_ci/29_projekt_w_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_programu_2.html