Czternastolecie członkostwa Polski w strukturach UE

1 maja 2018 roku minęło czternaście lat, odkąd RP wraz z dziewięcioma innymi państwami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe rozszerzenie jej struktur w historii. Oto historia Unii Europejskiej w liczbach.

Unia Europejska w liczbach:

3 – tyle filarów ma UE. Są nimi: Wspólnota Europejska (unia gospodarcza), wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (unia polityczna) oraz współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (unia policyjno-sądownicza)

6 – tyle państw zachodnioeuropejskich stanowiło podwaliny pod korzenie współczesnej integracji europejskiej, a której powstanie sięga okresu powojennego (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy,  Włochy)

28 – tyle państw członkowskich liczy sobie obecnie Unia Europejska.

28 czerwca 1919 – Utworzenie Ligi Narodów, pierwszej powojennej struktury stawiającej sobie za cel zjednoczenie państw w walce o utrzymanie pokoju i współpracy na świecie

18 kwietnia 1951 – na mocy traktatu paryskiego podpisanego w Sali Zegarowej pałacu Quai d’Orsay przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN oraz Włochy powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która zapoczątkowała europejskie procesy integracyjne

25 marca 1957 – powołanie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EWEA, także Euratom) – jednej z trzech Wspólnot Europejskich, powstałej na mocy traktatów rzymskich

1 stycznia 1958 – do życia na mocy traktatów rzymskich powołano Wspólnotę Europejską, początkowo funkcjonującą jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)

3 maja 1960 – na mocy Konwencji sztokholmskiej powstało Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi

8 kwietnia 1965 r. – podpisano Traktat Fuzyjny, który ustanowił Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich, scalający instytucje trzech wspólnot: utworzono jedną Komisję Wspólnot Europejskich (z Wysokiej Władzy EWWiS, Komisji EWG oraz Komisji Euratomu) i jedną Radę Ministrów dla wszystkich trzech Wspólnot Europejskich

15 czerwca 1987 – powstanie programu Erasmus, którego celem jest finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku

16 grudnia 1991 – podpisanie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi

7 lutego 1992 – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej podpisany został Traktat o Unii Europejskiej, tzw. traktat z Maastricht (Holandia)

1 listopada 1993 – na mocy powyższego traktatu formalnie powstała struktura zwana Unią Europejską, oparta o trzy filary

8 kwietnia 1994 – złożenie formalnego wniosku w Atenach o członkostwo w Unii Europejskiej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

7-8 czerwca 2003 – przeprowadzenie referendum akcesyjnego, podczas którego 77,45 procent Polaków opowiedziało się za członkostwem w UE

1 maja 2004 – wraz z tym dniem UE ma już 25 krajów członkowskich. Państwami, które tego dnia podpisały pakt UE są: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to 5 rozszerzenie struktury UE, a zarazem największe w historii.