Początki białostockiej "Solidarności"

31 sierpnia 2016 r. minęło 36 lat... 

od podpisania w Stoczni Gdańskiej porozumień pomiędzy strajkującymi robotnikami skupionymi w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym a ówczesną władzą.Przedstawiciele strajkujących zakładów sformułowali listę 21 postulatów. Powołując się na ratyfikowaną przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencję nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych zażądali utworzenia wolnych i niezależnych od władz związków zawodowych. Ponadto żądano: prawa do strajku, gwarancji bezpieczeństwa dla strajkujących i osób wspomagających strajk, wolności słowa, druku i publikacji, udostępnienia środków masowego przekazu przedstawicielom różnych wyznań, przywrócenia do pracy i na uczelnie wyższe osób wyrzuconych usuniętych w ramach represji za uczestnictwo w wydarzenia w 1970 i 1976 r., uwolnienie więźniów politycznych, uwolnienia więźniów politycznych, zniesienia przywilejów partyjnych oraz poprawy warunków bytowych społeczeństwa (wprowadzenie wolnych sobót, skrócenia wieku emerytalnego czy też reformy służby zdrowia). 

Wydarzenie to doprowadziło do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 

Pamiętając o tych wydarzeniach Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wraz Zarządem Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” otwarte seminarium nt. początków białostockiej „Solidarnośći” w kontekście wydarzeń ogólnopolskich.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!